Oxalsyre sticks 20 stk. pr. pakke

Benyttes til behandling af varroa mider.

Billed nr.2: eks. på nedfald efter 4 dages behandling.

20 stk. pr. pakke.

Et organisk middel i form af papirstrimler gennemblødt i oxalsyre. Sammensætning: oxalsyre 33%- vegetabilsk glycerin 67%.

Benyttes i trækfrie perioder.

Behandel i forbindelse med indvintring.  Og  i det tidlige forår, når bierne har været ude og tømme tarmen. Her bruges 1 til 2 strimler.

Strimlerne placeres i bistadet, bukkes over 2., 4., 6. og 8. ramme.  Strimlerne fjernes efter 3-4 uger.

 

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

Farlig ved indtagelse eller hudkontakt. Forårsager alvorlig øjenskade. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da posen.

Opbevares utilgængeligt for børn.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.

Vejledning følger med ved bestilling.

100,00DKK

På lager